Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА Cashbackoo.com

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ преди да използвате услугите предоставяни на сайта Cashbackoo.com. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Cashbackoo.com, с който получавате правото да използвате услугите на сайта. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт

 • ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Cashbackoo.com, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на предоставяната от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

 • ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: Cashbackoo.com
 • Седалище и адрес на управление: гр. Burgas, 8000, ул. Apostel Karamitev No. 10 Office 13
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Burgas, 8000, ул. Apostel Karamitev No. 10 Office 13
 • Данни за кореспонденция: support(at)cashbackoo.com
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

За всяка успешна онлайн поръчка направена от ПОТРЕБИТЕЛЯ при ПАРТНЬОРИТЕ на ДОСТАВЧИКА, ПАРТНЬОРИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА предварително определена комисионна. След като ДОСТАВЧИКА получи комисионната от ПАРТНЬОРА той дава цялата или част от комисионната на ПОТРЕБИТЕЛЯ във вид на бонус „Кеш Бек“, който се начислява в личния профил на поробителя в платформата Cashbackoo.com

 • ЦЕНА НА УСЛУГАТА

Доставчикът предоставя Услугата напълно безплатo. Потребителя заплаща продуктите или услугите, които желае да закупи при партньорите на доставчика.

 • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация. За да използва Услугата, Потребителят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.  Паролата за отдалечен достъп се определя от Потребителя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация" или друго изявление в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика.След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. В случай че за регистрация на Потребителя за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа. Потребителите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

Договорът се сключва на български език. Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес cashbackoo.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях. Страна по договора с Доставчика е Потребителят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства. В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Потребителите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Потребителя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Потребителя до момента на преустановяване на използването й.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Потребителят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение. При използването на Услугата, Потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите потребители. Потребителят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство. Потребителят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес cashbackoo.com. Потребителят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика. Получателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за забравени имена и пароли", достъпна на адрес cashbackoo.com

 • ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители на услугата.

Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията за използване на Услугата. Потребителят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Потребителите, които използват Услугата без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ

Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;
 • с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 • ДРУГИ УСЛОВИЯ

Cashbackoo.com се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получено изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • предоставянето е необходимо за реализиране на законните интереси на Cashbackoo.com или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на Потребителя, за който се отнасят данните;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • в други, посочени в закона случаи.

 

Последно обновяване: 22.03.2017

Партньорска Pеклама
Aliexpress INT
CASHBACKOO.COM Кешбек сайтът на България - връщане на пари при покупки!

Регистрирайте се още сега напълно безплатно и веднага започнете да получавате кешбек. Пазаруването онлайн никога не е било по-разумно. Приятно пестене!
BURGAS CITY INSIDER